Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Stichting Gidsen Oud Borne van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Middels deze privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

Stichting Gidsen Oud Borne, gevestigd aan Vlas 10 7623 HR te Borne, is aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
Stichting Gidsen Oud Borne is daarom de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen het toepassingsbereik van deze privacyverklaring vallen.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Stichting Gidsen Oud Borne verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Gidsen Oud Borne:

 • om contact met u op te nemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het uitvoeren van de administratie.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de geldende privacywetgeving mag Stichting Gidsen Oud Borne alleen persoonsgegevens verwerken indien de verwerking berust op wettelijke grondslagen.

Stichting Gidsen Oud Borne hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Stichting Gidsen Oud Borne, waarbij Stichting Gidsen Oud Borne erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

 

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Stichting Gidsen Oud Borne heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Stichting Gidsen Oud Borne heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van persoonsgegevens

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Stichting Gidsen Oud Borne.
  Stichting Gidsen Oud Borne kan uw (persoons)gegevens uitwisselen binnen bestuur en gidsengroep van Stichting Gidsen Oud Borne. Stichting Gidsen Oud Borne kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.
 2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Stichting Gidsen Oud Borne.
  Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover u hiervoor geen expliciete toestemming heeft verleend of hiervoor geen wettelijke verplichting bestaat, geschiedt deze uitwisseling van gegevens slechts inden dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Stichting Gidsen Oud Borne of indien Stichting Gidsen Oud Borne bij deze uitwisseling een gerechtvaardigd belang heeft waarbij Stichting Gidsen Oud Borne uw privacybelang altijd laat meewegen.
 3. Geen commercieel gebruik.
  Stichting Gidsen Oud Borne zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, voor zover in deze privacyverklaring niet anders is bepaald of inden u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Stichting Gidsen Oud Borne kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

Stichting Gidsen Oud Borne bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacy rechten

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van ons privacy beleid.